Organizacje pozarządowe - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacje pozarządowe

Urząd GminyWspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r.


************************************************************************************


Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dnia 5 marca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.Celem spotkania będzie dokonanie wyboru 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie organizacji pozarządowych”.************************************************************************************


ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna
Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 rokuNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:


§1

1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.
2.
Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§2.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
************************************************************************************

Program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Załączniki: 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego