Instalacje hodowlane - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Instalacje hodowlane

 

Kontrowersyjne instalacje hodowlane w naszej gminie


Praca administracji Urzędu Gminy i moja w minionym roku w poważnej części skupiała  się na wydarzeniach związanych z instalacjami hodowlanymi. Jak wiemy miały one w stosunku do hodowli trzody
chlewnej w miejscowości Czarna Dąbrówka swoja mocną dozę emocji i zdarzeń, których skutki trwają do dziś. Znając tok postępowań spraw procedowanych w tylu instytucjach nie zakończą się one  w najbliższych kilku miesiącach.

Sprawy związane z instalacjami hodowlanymi przybrały w naszej gminie wyjątkowy charakter. Przyczyna jest nam znana a w szczegółach znają ją nasi radni z którymi ustalane są odpowiednie ścieżki postępowania.


Są one trudne i wymagają ciągłej analizy prawnej. Doświadczenie przez które administracyjnie przeszliśmy i te obecnie trwające, pozwoliły one na ostateczne wypracowanie metody prawnego unormowania tematu. W tej przestrzeni znamy na dziś kroki, które wykona Rada Gminy i te leżące po stronie administracji Urzędu. Trudność w unormowaniu tego tematu w ciągu roku 2017 sprawił też fakt, iż w okresie największego nasilenia konfliktów pracownik z jednoosobowego stanowiska ds. ochrony środowiska odchodził na emeryturę a kilka miesięcy przed odszedł na losowe kilkumiesięczne chorobowe. Zastępczo sprawami musiał zająć się pracownik z Wydziału budownictwa.


Poprzez otwarty konkurs  zatrudniony został nowy pracownik. Na chwilę obecną wydział ochrony środowiska obsługuje 1½ etatu. Powiększenie nastąpiło poprzez pojawienie się licznych nowych inicjatyw hodowlanych. W stosunku do wszystkich nowo wydanych pozwoleń na budowę poddaliśmy w wątpliwość ich zgodność z PZP. Na wniesioną przez nas skargę trwa postępowanie wyjaśniające co do legalności zastosowanego prawa.


W najbliższym czasie cyklicznie przedstawię stan  zaawansowania postępowań dotyczących poszczególnych hodowli.                                                                                                  Stan na dzień 05.02.2018r.


Jerzkowice - działka 110/44  


 • Wystąpienie z dnia 15.11.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Piotra L., Jerzkowice 5A, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 • Odpowiedź ARMiR nr BKiB11.0162.542.2017.MB z dnia 23.11.2017r.  o wielkości stada

 • Oględziny  w dniu 09.11.2017r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/44 obręb Jerzkowice- przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, dokonane z terenu drogi gminnej. Sporządzono protokół oględzin.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 04.12.2017r., do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Bytowie z Siedzibą w Miastku o przeprowadzenie kontroli gospodarstwa zlokalizowanego na działce nr 110/44 obręb Jerzkowice.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 04.12.2017r., do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska na temat prowadzonej hodowli w zakresie jej zgodności z prawem budowlanym.

 • Zawiadomienie z dnia 05.12.2017r. o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 • Wystąpienie z dnia 14.12.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Piotra L., Jerzkowice 5A, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 • Odpowiedź ARMiR nr BKiB11.0162.579.2017.MB z dnia 21.12.2017r.  o wielkości stada

 • Odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku nr PIW-XII/PL/0610/106/2017 z dnia 29.12.2017r., informujące o zasiedleniu gospodarstwa trzodą chlewną i braku rażących naruszeń przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt utrzymywanych w budynkach zlokalizowanych na ww. działce.

 • W dniu 04.01.2018r. pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce wszczęli kontrolę w gospodarstwie zlokalizowanym na działce nr 110/44 obręb Jerzkowice.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do Zakładu Gospodarki Komunalnego w Czarnej Dąbrówce o podanie informacji dotyczącej  ilości wody zużywanej w gospodarstwie na ww. działce.

 • Z uwagi na brak odpowiedzi ponowne pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.16.2017.IN z dnia 18.01.2018r., do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska na temat prowadzonej hodowli w zakresie jej zgodności z prawem budowlanym.


*************************************************************************************************


                                                                                                         Stan na dzień 11.01.2018r.


Nożynko- działka 74/4,    pozwolenie nr 34/2017/C  na  39,96,DJP (1998 prosiąt).  


 • Wydane przez Starostę Bytowskiego pozwolenie na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r., bez decyzji środowiskowej.

 • Decyzja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Infrastruktury nr  WI-IV.7840.3.7.2017.ESD z dnia 25 maja 2017r. umarzająca postępowanie odwoławcze- nie uznano Gminy Czarna Dąbrówka za stronę postepowania.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka GKO.603.15.2017.IN z dnia 13.10.2017r. do PINB w Bytowie wnoszące o  przeprowadzenie kontroli wydanego przez  Starostę Bytowskiego pozwolenia na budowę 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.

 • Pismo PINB W Bytowie nr PINB/ID/70040/28/2017 z dnia 25.10.2017r., przekazujące  wniosek Wójta o kontrolę  ww. pozwolenia do  Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Gdańsku.

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego w Gdańsku  pismem nr WOP.771.3.62.2017.AM z dnia 06.11.2017r., przekazał wniosek Wójta do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Infrastruktury Oddział Gospodarki Przestrzennej i Orzecznictwa w Gdańsku.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.15.2017.IN z dnia 10.11.2017r., do Starosty Bytowskiego o wskazanie informacji zawartych w pozwoleniu na budowę  nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r

 • Starosta pismem nr AB-IB-C.6740.111.2016 z dnia 08.11.2017r., przekazał komplet akt dotyczących pozwolenia do  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Delegatura w Słupsku Wydział Infrastruktury.

 • Informacja Starosty Bytowskiego nr AB-IB-C.6740.139.2017 z dnia 14.11.2017r.,  o braku możliwości udzielenia odpowiedzi na pismo Wójta z uwagi na przekazanie akt sprawy (pozwolenia na budowę) do PUW w Gdańsku.

 • Zawiadomienie PUW z dnia 24.10.2017r.,  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Czarna Dąbrówka postępowania,   o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.  

 • Zawiadomienie PUW z dnia 24.10.2017r., o wszczęciu na wniosek PWIOŚ postępowania, o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nr 34/2017/C z dnia 24.01.2017r.

 • Zawiadomienie nr GKO.603.13.2017.2017.IN z dnia 13.10.2017, Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o przeprowadzeniu kontroli.

 • Protokół kontroli z dnia 23.11.2017r. Inwestycja w trakcie realizacji, prowadzone prace budowlane.

 • Pismo PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku , informujące o wyznaczeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia na budowę.

 • Zastrzeżenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.15.1.2017 i nr  GKO.603.15.1.2017.IN z dnia 08.12.2017r., skierowane do PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku  do wydanego pozwolenia na budowę.

 • Dotyczące zabudowy zagrodowej, (wykonanie budynku mieszkalnego dopiero w II etapie) oraz określonych DJP na poziomie 39,96 w celu ominięcia konieczności opracowania dokumentów środowiskowych, a w konsekwencji uzyskania decyzji środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 • Pismo PUW w Gdańsku Wydział Infrastruktury w Słupsku , informujące o ponownym wyznaczeniu terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia na budowę. (konsekwencja naszych powyższych zastrzeżeń)

 • Z uwagi na wystąpienie właściciela działki nr 74/4 obręb Nożynko, o zmianę miejsca wydanych warunków technicznych dotyczących włączenia do sieci wodociągowej, pismo ZGK Czarna Dąbrówka do wnioskodawcy o wskazanie faktycznego maksymalnego poboru wody.- brak odpowiedzi.


*************************************************************************************************


Stan na dzień 11.01.2018r.


Rokiciny- działka 29/10,    pozwolenie nr 320/2017/C  na  59,96,DJP.  

(2013r- postępowanie środowiskowe- budowa budynku inwentarskiego dla tuczników w ilości 1500 szt. działka 29/2 obręb Rokiciny,- umorzenie Inwestor się wycofał
2014r. - postępowanie środowiskowe- Zabudowa siedliskowa- budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu  tuczników w ilości 1450 szt.
działka 29/2 obręb Rokiciny - odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Inwestor nie uzupełnił wniosku)


 • Wydane przez Starostę Bytowskiego pozwolenie na budowę nr 136/206/C z dnia 21.04.2016r.,  bez decyzji środowiskowej.(Inwestycja na działkach 29/10 i 29/11 powstałych z podziału działki nr 29/2 oraz dz. nr 206 obręb Rokiciny)

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., do WIOŚ w Gdańsku zawierające prośbę o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie Rokiciny 27A 9dzialka 29/10 obręb Rokiciny)

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., wystosowane do ARiMR Gdynia, ARiMR Kartuzy, ARiMR Bytów, Wojewody Pomorskiego oraz WIOŚ w Gdańsku,  informujące o nieprawidłowościach w dokonywaniu rejestracji stada w ilości przekraczającej zadeklarowaną w pozwoleniu na budowę 59,9 DJP. Skarga na nieżądanie podczas rejestracji stada odpowiednich dokumentów środowiskowych.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.09.2017r., wystosowane do Wojewody Pomorskiego o podjęcie działań na szczeblu administracji rządowej eliminujących nieprawidłowości w rejestracji stada bez odpowiednich dokumentów środowiskowych. Informujące również o nieprawidłowym interpretowaniu przez Starostwo w Bytowie Wydział Budownictwa zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego poprzez wydawanie pozwoleń na budowę zagrodową dla obiektów wielkopowierzchniowych, w których prowadzone są hodowle wielkoprzemysłowe.

 • Wystąpienie z dnia 18.09.2017r., Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ARMiR o podanie obsady stada dla gospodarstwa prowadzonego przez Damiana L. Rokiciny 27a, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 • Wezwanie przesłanie prawidłowego wniosku otrzymane w dniu 02.10.2017r. z ARMiR.

 • Pismo WIOŚ z dnia 05.10.2017r. informujące, o dokonaniu analizy ww. pozwolenia na budowę i skierowanie sprawy do Wojewody Pomorskiego z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, zarzucając decyzji rażące naruszenie prawa.tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U z 2017r. poz. 1332)

 • Uzupełninie do ARMiR w dniu 09.10.2017r wniosku Wójta Gminy Czarna Dąbrówka.

 •  Odpowiedź ARMiR z dnia 23.10.2017r., o wielkości stada.

 • Zawiadomienie z dnia 11.10.2017r. o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 • Pismo Wójta do WIOŚ z dnia 16.10.2017r., informujące o nieprawidłowościach w pozwoleniu na budowę nr 320/2017/C, zaniżona DJP oraz  informacja o wystosowaniu zawiadomienia o kontroli.

 • Zawiadomienie otrzymane od  PUW Wydział Infrastruktury z dnia 24.10.2017r.,  o wszczęciu postepowania na wniosek WIOŚ postepowania o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty w spr. ww. pozwolenia.

 • Zawiadomienie otrzymane od PUW Wydział Infrastruktury z dnia 24.11.2017r, prolongata terminu załatwienia sprawy , (kontrola wydanego pozwolenia na budowę)

 • Kontrola położonego w Rokicinach gospodarstwa.  Protokół kontroli z dnia 20.12.2017r. Stwierdzono brak pozwolenia zintegrowanego z uwzględnieniem elementów poboru wód oraz emisję gazów i pyłów do powietrza. Wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody.

 • Pismo z dnia 15.12.2017r.,  do ARMiR wskazujące na błędy w rejestracji stada - nie sprawdzenie adresu gospodarstwa.

 • Pismo z dnia 15.12.2017r., do Inspekcji Weterynaryjnej wskazujące na błędy w rejestracji stada - nie sprawdzenie adresu gospodarstwa.

 • Zawiadomienie otrzymane od  PUW Wydział Infrastruktury z dnia 22.12.2017r, prolongata terminu załatwienia sprawy. (kontrola wydanego pozwolenia na budowę)

 • W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.1.2017.IN z dnia 09.01.2018r., przekazujące do WIOŚ protokół z kontroli celem służbowego wykorzystania.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.2.2017.IN z dnia 09.01.2018r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny Bytów przekazujące  ustalenia z kontroli tj. wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody, celem służbowego wykorzystania.

 • Pismo Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr GKO.603.6.2.2017.IN z dnia 09.01.2018r., do PINB w Bytowie przekazujące  ustalenia z kontroli tj. wykonanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studni do czerpania wody, celem służbowego wykorzystania. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego